این مجموعه در سال 1388 کار خودرا با امکاناتی ابتدایی در زمینه جعبه های لمینتی آغاز نموده و اکنون بعد از چندین سال با امکاتی گسترده در این زمینه فعالیت دارد،

امکانات این مجموعه های طرف همکاری شامل موارد زیر میباشد:

چاپ چهاررنگ (4/5) ورقی هایدلبـرگ

چاپ دو رنگ (4/5) ورقی هایدلبرگ

چاپ تک رنگ (4/5ورقی) ورقی هایدلبـرگ

چاپ چهـاررنگ(6/5) ورقی هایدلبـرگ

چاپ چهاررنـگ (2 ورقی) هایدلبـرگ

چاپ چهـاررنـگ (2ورقی) رولنـد

چاپ دو رنگ (2ورقی) هایدلبرگ

چاپ دو رنگ(2ورقی) رولنـد

سلفون کشی حرارتی و چسبی

سینگل سازی

یووی لمینیت تمام اتومات

دستگاه جعبه چسبانی جعبه های لمینـتی و کارتن

دایکات فـکی در سایـزهـای مختـلف

چاپ فـلکسو تا چهـاررنـگ

بـرش و چـاک کارتن، دستـگاه منگنـه